GDPR - Alexandra Hotel
ALEXANDRA HOTEL ****, Dvory 581, 020 01 Púchov
Tel.: +421 42 4666 000, email: recepcia@alexandrahotel.sk

GDPR

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE POUŽÍVATEĽOV INTERNETOVEJ STRÁNKY

www.alexandrahotel.sk

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.alexandrahotel.sk je spoločnosť  ALEXANDRA HOTEL, s.r.o., so sídlom Dvory 581, 020 01 Púchov, IČO: 36 845 981, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 18354/R (ďalej len „prevádzkovateľ“) .

 

  • NA AKOM ZÁKLADE MOŽEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, iba vtedy a iba v takom rozsahu, keď je splnená najmenej jedna z týchto podmienok:

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti,

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,

e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

 

  • ZA AKÝM ÚČELOM A AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

 

Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje nasledovným spôsobom:

a)      E- MAILOVÁ REZERVÁCIA

Vaše osobné údaje sú získané priamo od Vás v rozsahu, ktorý je nevyhnutný k tomu, aby mohla byť vaša e-mailová rezervácia zadaná do interného rezervačného systému.

Právny základ: plnenie zmluvy ( doba uchovávania – do ukončenia pobytu )

b)     REZERVÁCIA UBYTOVANIA AKOUKOĽVEK Z ELEKTRONICKÝCH FORIEM

Vaše osobné údaje sú získané priamo od Vás v rozsahu, ktorý je nevyhnutný k tomu, aby sme Vám Vami vybraný spôsob ubytovania vedeli zarezervovať.

Právny základ: plnenie zmluvy ( doba uchovávania – do ukončenia pobytu )

c)      NÁVŠTEVA WEBOVEJ STRÁNKY

Účelom spracúvania osobných údajov je Vaša návšteva oficiálnej web stránky hotela (www.alexandrahotel.sk), centrálnej stránky Alexandra Complexu (www.alexandracomplex.com), resp. sociálnych sietí, na ktorých má prevádzkovateľ vytvorený svoj profil. Spracúvanie osobných údajov sa riadi samostatnými podmienkami pre ochranu Vášho súkromia, ktoré sú zverejnené na sociálnych sieťach.

Právny základ: dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas (interakcia s pluginom) alebo aktívnym konaním

(zapojením sa do súťaže)

    1.      COOKIES

Prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje vo forme Cookies uložených v internetovom prehliadači užívateľa na zlepšenie poskytovaných služieb alebo pri analýze výsledkov. Cookies prevádzkovateľa ani tretích strán neobsahujú žiadne osobné údaje a zbierajú len anonymné údaje spojené s jeho užívateľským ID. Jedná sa o údaje, ktoré stránky si užívateľ pozrel alebo aký obsah vyhľadával. Tieto údaje nie sú nikdy prepojené s osobnými údajmi užívateľa.

Užívateľ má možnosť zastaviť použitie Cookies a tým pádom možnosť na zrušenie jeho odoslania na server v prípade opätovnej požiadavky servera.

Prevádzkovateľ kladie veľký dôraz na bezpečné používanie internetu a elektronických médií slúžiacich na prenos údajov. Vyzýva však užívateľov aby sa snažili o čo najvyššie zabezpečenie z ich strany a to použitím aktuálnej verzie internetového prehliadača, utajením bezpečnostných prvkov slúžiacich na prístup k účtu, opatrnosť pri prenose údajov prostredníctvom eketronických médií a internetu. 

    2.      ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNOK

Webové stránky prevádzkovateľa používajú analytické nástroje na meranie výkonnosti a návštevnosti a to hlavne nástroj Google Analytics, službu webovej analýzy Google Inc. Tento nástroj  využíva Cookies, ktoré sa ukladajú do pamäte užívateľa webových stránok. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na server Google, kde sa ukladajú do pamäte. Google nespája IP adresu užívateľa s jeho osobnými údajmi. Údaje sú anonymné.

Dáta užívateľa sú na serveri Google uložené po dobu 26 mesiacov. Bližšie informácie o uchovaní osobných údajov slúžiacich na analýzu návštevnosti webovej stránky nájdete na stránkach spoločnosti Google – Uchovávanie dát Google Analytics. Nástroj Google Analytics môže uchovávať demografické údaje užívateľa ako je pohlavie, vek, lokalita a pod. Údaje sú anonymné.

Nástroj Google Analytics môže byť prepojený s nástrojom Google Search Console, ktorý slúži na analýzu vyhľadávania prostredníctvom fulltextového vyhľadávača Google a spôsoby vstupu užívateľa na internetové stránky. Súčasťou tejto analýzy môže byt prenos demografických a iných osobných údajov užívateľa. Údaje sú anonymné.

Nástroj Google Analytics môže byť prepojený s nástrojom Google Search AdWords, ktorý slúži na zobrazenie internetovej reklamy (vo forme textu a grafických bannerov) a zacielenie reklamy správnemu publiku. Súčasťou tejto analýzy môže byt prenos demografických a iných osobných údajov užívateľa. Údaje sú anonymné.

    3.      SOCIÁLNE PLUGINY

Na webové stránky prevádzkovateľa  sú napojené pluginy (aplikácie) tretích strán ako je napr. Facebook, Google Plus, YouTube,  a pod. Tieto aplikácie sú uložené a spustené na serveroch tretích strán. Spoločnosť prevádzkovateľa  nemá vplyv na zabezpečenie ochrany osobných údajov pri používaní aplikácií tretích strán. Webové stránky prevádzkovateľa používajú doplnky tretích strán, ktoré umožňujú užívateľom zdieľať, komentovať, hodnotiť obsah webových stránok na sociálnych sieťach alebo zaregistrovať sa prostredníctvom účtu tretej strany. V takomto prípade internetový prehliadač vytvára medzi užívateľom a treťou stranou priame spojenie pri ktorom dochádza k použitiu cookies a prenosu údajov užívateľa medzi webovými stránkami, prehliadačom užívateľa a serverom tretej strany. Dáta spravidla nie sú spájané s osobnými údajmi užívateľa. Prevádzkovateľ využíva na svojich stránkach zásadne spoľahlivé zdroje pluginov a doplnkov. Prevádzkovateľ nedokáže zaručiť funkčnosť ani spoľahlivosť pluginov tretích strán.

V prípade akcie užívateľa na webových stránkach prevádzkovateľa prostredníctvom sociálnych pluginov môžu byť tieto akcie zobrazené na stránkach tretích strán v závislosti od nastavenia konta užívateľa (napr. Facebook Like, Google Plus, Zdieľanie na sociálnych sieťach a pod.).

    4.      REKLAMA A REMARKETING

Webové stránky prevádzkovateľa môžu zobrazovať reklamy zahŕňajúce reklamy tretích strán a môžu byť využité na zobrazenie reklamy na internetových stránkach tretích strán. Reklamný systém môže využiť technológiu PPC resp. PPI a remarketing. Tieto technológie sú na stránke použité kvôli tomu aby mohli užívateľovi poskytnúť najrelevantnejšiu ponuku a to aj na webových stránkach tretích strán. Prevádzkovateľ prostredníctvom personalizovanej reklamy zameranej na záujmy používateľa poskytuje zaujímavejšie zobrazovanie reklamy, ku ktorej má užívateľ osobný vzťah.

Reklamy sa na webových stránkach prevádzkovateľa a na webových stránkach tretích strán zobrazujú za pomoci technológie cookies a analýzy správania užívateľa na internete.Táto internetová stránka využíva reklamný systém Google AdWrods a Facebook Ads.

    5.      MAPY A LOKALIZÁCIA

Tieto internetové stránky môžu obsahovať mapy využívajúce službu Google Maps. Táto služba môže uchovávať osobné údaje užívateľa týkajúce sa jeho polohy.

    6.      PRÍSPEVKY POUŽÍVATEĽOV

Používatelia webových stránok www.alexandrahotel.sk môžu prispievať svojim obsahom vo forme komentárov, hodnotení a pod., či už priamo na webových stránkach alebo na stránkach firmy na sociálnych sieťach alebo na svojich vlastných stránkach na sociálnych sieťach formou zdieľania a hodnotenia.

Akýkoľvek obsah, informácie alebo iné formy údajov a komunikácie, ktoré boli na stránke uverejnené užívateľmi na webových stránkach www.alexandrahotel.sk alebo zdieľané prostredníctvom sociálnych sietí a iných aplikácií aj na webových stránkach tretích strán sa nepovažujú za dôverné a nepodliehajú ochrane obchodného tajomstva.

Prevádzkovateľ nepreberá za príspevky užívateľov, informácie a komunikáciu zodpovednosť. Zároveň výslovne zakazuje uverejňovať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.

 

  • ČO BY STE EŠTE MALI VEDIEŤ?

 

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané automatizovane v elektronickej forme a aj manuálne pracovníkmi prevádzkovateľa, a to podľa druhu služby alebo produktu. Osobné údaje posúvame tretím osobám len vo výnimočných prípadoch, keď ide o oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 

  • VIETE, NA ČO VŠETKO MÁTE PRÁVO?

 

Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o poskytnutie informácie o spracovávaní svojich osobných údajov (čl. 15 GDPR). Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré so ho týkajú. S prihliadnutím k účelu spracovanie má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia (čl. 16 GDPR).

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, a prevádzkovateľ má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, v prípade že je daný niektorý z dôvodov stanovený všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (čl. 17 GDPR).

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie osobných údajov, v prípadoch stanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (čl. 18 GDPR).

Dotknutá osoba má právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré so ho týkajú, pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje z nasledujúcich dôvodov:

  1. spracúvanie je nevyhnutné pre splnenie úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je poverený prevádzkovateľ,
  2. spracúvanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
  3. pre účely priameho marketingu,
  4. pre účely vedeckého či historického výskumu alebo pre štatistické účely (čl. 21 GDPR).

Vaším právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, na príslušný dozorný “Úrad na ochranu osobných údajov" na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré so ho týkajú, ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému tieto osobné údaje poskytol, bránil, a to v prípadoch stanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (čl. 20 GDPR).

Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase so spracúvaním osobných údajov poskytnutým dotknutou osobou, má táto právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

 

  • AKÝM SPÔSOBOM SI MÔŽETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?

 

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu ALEXANDRA HOTEL, s.r.o., Dvory 581, 020 01 Púchov,  alebo elektronicky na emailovú adresu manager@alexandrahotel.sk. Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia.

Kompletné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na stránkach Úradu na ochranu osobných údajov.